loading Сайт загружается ...

Интернет-магазин создан для тех у кого есть автомобиль и тех кто устал терять время на приобретение автозапчастей...

Пластиковой канистры ТМ Дорожная карта в RIO-V.biz

Любой автомобилист, будь то любитель или профессионал время от времени сталкивается с необходимостью наличия канистры. Это может быть банальный просчет по расходу топлива в дороге, или необходимость иметь при себе дополнительный запас топлива. ТМ Дорожная Карта предлагает для таких случаев ассортимент пластиковых канистр емкостью пять, десять, двадцать литров
Преимуществом пластиковой канистры ТМ Дорожная карта является:

Фото Пластиковой канистры ТМ Дорожная карта в RIO-V.biz
• Изготовлена из высококачественного пластика, устойчивого к воздействию бензина, дизельного топлива и механических повреждений
• не статический пластик, а значит, можно заправляться и на АЗС
• Лейка-крышка с клапаном - удобство налива и возможность дозирования
• Небольшой вес по отношению к металлическим аналогов
Купить пластиковую канистру Дорожная Карта ™ вы можете на Украине в интернет магазине RIO-V.biz


Budʹ-yakyy avtomobilist, budʹ to lyubytelʹ abo profesional chas vid chasu stykayetʹsya z neobkhidnistyu nayavnosti kanistry. Tse mozhe buty banalʹnyy prorakhunok po vytrati palyva v dorozi, abo neobkhidnistʹ maty pry sobi dodatkovyy zapas palyva. TM Dorozhnya Karta proponuye dlya takykh vypadkiv asortyment plastykovykh kanistr mistkistyu 5, 10 i 20 l. Perevahoyu plastykovoyi kanistry TM Dorozhnya karta ye: • Vyhotovlena ​​z vysokoyakisnoho plastyku, stiykoho do vplyvu benzynu, dyzelʹnoho palyva i mekhanichnykh poshkodzhenʹ • Ne statychnyy plastyk, a otzhe, mozhna zapravlyatysya i na AZS • Liyka-kryshka z klapanom - zruchnistʹ nalyvu i mozhlyvistʹ dozuvannya • Nevelyka vaha po vidnoshennyu do metalevykh analohiv Prydbaty plastykovu kanistru Dorozhnya Karta™ vy mozhete za posylannyam na sayti: